Category: музыка

Category was added automatically. Read all entries about "музыка".

"Къулъкъужын дыуэщI" е "Iушэ, дапщэщ ущашэнур?"


Думэн Мурадин фIыуэ зымылъагъу адыгэ щыIэу пIэрэ? Си фIэщ хъуркъым щыIэу. Дэри ди унагъуэр аращ, - зыми хуэдгъадэркъым, пщIэ худощI, фIыщэу долъагъу. И гушыIэмрэ и адыгэбзэмрэ, и пшыналъэмрэ и уэрэдхэмрэ, и къафэмрэ и спектаклхэмрэ… Мурадин ухуэзамэ, удэуэршэрымэ, ухуей-ухуэмейми а и гушыIэкIэ дахэм утрешэ. ГушыIэ гуэр схэлъмэ, Мурадин къигъэушауэ къысщохъу. Ауэ дыщызэрыцIыхуагъащIэм Мурадин щытлъагъухэм деж жыжьэрэ гъунэгъуу гушыIэн дигу къэкIыртэкъым. Ар илъэс 25-кIэ узэIэбэкIыжмэ, университетым дыщеджэм, «Къафэ» гупым дыщыхэтырат. Зы мазэ закъуэщ сэ абы сызэрыхэтар, ауэ нэхъыбэIуэрэ хэтахэми Мурадин гушыIэу ялъэгъуатэкъым, къафэм хуригъасэхэм ткIийуэ къытхущытт – арыншауи хъунутэкъым, мо зи щIалэгъуэ-делэгъуэ къомыр къыпхузэщIэкъуэнукъым…
Ауэрэ еджапIэри къыдоух, сэ тхэн щIызодзэ… Иджы Мурадин теухуауэ хъыбар цIыкIу зытIу сигу илъщи жысIэжынущ. Езым пьесэ итхыжурэ спектакль егъэувыж тIэ Мурадин. ГушыIэм нэхъ тегъэщIауэ апхуэдэщ игъэувхэр икIи цIыхур хуабжьу дехьэх. Сэ пьесэ гуэрхэр стхыурэ ди адыгэ театрым есхьэлIэрт, ауэ зыри ягъэуватэкъым. Сытогушхуэри, гушыIэ пьесэ кIэщI сотх, къызотхыкIыжри … Мурадин деж сохь. Мо куэд щIауэ сыкъэзыцIыхум, си уси еджауэ, уэрэди зэдэттхауэ здэщытым,  гуапэу пьесэр сIех. СIиха щхьэкIэ зыри жиIэжыркъым, сэри и псалъэм сыпоплъэ. Мази, мазитIи докI. ИтIанэ сэ езыр сопсалъэ. Сыпсалъэ щхьэкIэ, пыухыкIауэ зыри къыжиIэркъым. Пьесэр хъуа-мыхъуаи, згъэувын-сымыгъэувыни, е  «дызэхуэзэнщи дызэпсэлъэнщ» жиIэу къысхупыхыркъым. Си жагъуэ мэхъу, зызогъэгусэ, сытоуж, аргуэру сыкъытохьэ. ИтIанэ, зэрыхъу ирехъу жызоIэри, сопсалъэ, телефоным «сытесщ», мобы иджы къытрихыххэркъым. Ар нэхъ бэмпIэгъуэжтэкъэ? Птхар е къуамытыжу, е зыри къыбжамыIэу. Махуэм хущIэмыхьэми жэщым хущIыхьэнкъэ жызоIэри, жэщныкъуэфIу хузотх, «Мурадин, ярэби, иджы упсалъэфыну пIэрэ?» жызоIэри. Жэуап икIэм-икIэжым къокIуэ: «КIуцэ, дыуэщI Къулъкъужын сыдэтщ, иджыпсту  сыпсалъэфынукъым»,-  жиIэу. Жэщыку дыуэщIым сигъэдыхьэшхыри, абы фIэкI пьесэ Iуэху Мурадин хузесхуэжакъым. Игу иримыхьамэ, си жагъуэ хуэмыщIу арагъэнт…
Редакцэм къыщIыхьэу щытащ Мурадин, е дэ концерт дыкIуамэ, куэдрэ дызэхуэзэрт. Уи ишэгъуэ ныбжьыр щыфIэкIакIэ, зыгуэри къыбжаIэнтэкъэ, - къызжаIэрт, ауэ Мурадин хуэдэу зыми сигъэбампIэртэкъым. «Iушэ, уашакъэ иджыри?» - арат къызэрыспежьэр. Е, хъыджэбз гуп дыхъумэ, «Уэлэхьи, игъащIэкIэ фэ
Iушэ гупыр фамышэн!» - жиIэрти, зэрыгупу дызэригъэдауэрт.
Еу
эри,  усэ пшыхь сиIэу, утыку ситт. ИлъэсипщIкIэ тхылътедзапIэм щIэлъурэ къысхудамыгъэкIауэ, лъагъуныгъэ усэ тIыгъуэжахэр иту зы тхылъ цIыкIу IутIыж Мажидрэ Асярэ Iуэху ящIри къысхудагъэкIати, «лъэтеувэ» пшыхь адыгэ театрым щысхуащIырт си ныбжьэгъухэм. Уси сыкъеджат, нырихьэлIахэм упщIэ къызатурэ жэуапи естыжырт, упщIэхэр тхауэ тхылъымпIэ кIапэ цIыкIу тету къызатырт. Зы тхылъымпIэ аргуэру къысхуашийри, итым сэри сыкъоджэ, сыкъызэджэм семыгупсысу: «Iушэ, ущашэнур дапщэщ?» … Псори мэдыхьэшх, сэри зыфIэзмыгъэIуэхуу «Мыгувэу сашэнущи, хъыбар уэдгъэщIэнущ, уедгъэблэгъэнущ», -  жызоIэ, къызэупщIам и цIэр къизмыIуэу.
Мурадин пшыхьыр иухауэ гуфIэжу IэплIэ къыщысхуищIым, сэри жызоIэ: «Тхьэ, Мурадин, икIэм-икIэжым иджы сыдэкIуэнум, сызыдэкIуэнури уи лъэныкъуэм…»
- Хэту пIэрэ? - жи.
- Мобы… - жызоIэ…
- КIэмыргуейми? Уэри? Уэлэхьи, Мурат соцIыхум сэ, щIалэфI дыдэм, ауэ уэ абы уимышэн!» - жи. Уэ узэгуэудынумэ зэгуэуд, жыхуиIэу.
Иужьк
Iэ а щIалэфI дыдэм солъэIу:
- Кхъы
Iэ,  игъащIэкIэ зыгуэр къысхуэпщIэнумэ, Мурадин сегъэбампIэри, мо зэ схуэгъэсыс, уезэуэнуи сыхуейкъым, ауэ мо зэ фIыуэ схуэудыныщIэ!
Дзэлыкъуэ лъэныкъуэкIэ къыщалъхуаит
Iым – мыр езыр Ашэбейт, Мурадин Бэтэх къуажэ щыщт – пщIэшхуэ зыхуащIу апхуэдэт… Си лъэIур кIуэцIрыкIакъым.
Ауэрэ, ди хьэгъуэлIыгъуэ джэгур къос, Мурадин кърагъэблагъэ. АрщхьэкIэ къытхуеIуэху: "Уэлэхьи-билэхьи, а махуэм ТэрчкIэ сагъакIуэ, концерт сымыту хъунукъым,- "жеIэри. Иджы а концертыр Урысейм и парт нэхъыщхъэу Единэ Россия–м и концертт. Ди джэгури абы щхьэкIэ къэнэнт – къэнакъым, тхьэмадэнши дыхъуакъым, Мурадини гузавэу жиIауэ зэхызожых: «Щауэм... си къуэш цIыкIум къысхуигъэгъунт, ауэ Заринэ дауэ сыфIэкIыну пIэрэ?»
ТхьэмахуитI нэхъ дэмыкIауэ, музейм Сэралъпым и адыгэ фащэхэр щагъэлъагъуэу, тIури драгъэблагъэ, джэгум дызэрыхэта фащэхэр (сысейр Сэралъпым ейт, щауэм ейр Адыгэ унэм , IутIыжхэ я тыгъэт)  тщыгъыу докIуэ…
ЦIыхур къызэхуос, соплъэри - Думэныр къокIуэ. Мыр иджы япэу дызэхуэзэу арат, джэгу нэужьым. Щауэм бгъэдохьэри йохъуэхъу, гуапэу IэплIэ зэрах. Сэ сеплъэкIыркъым. Арыншами сыцIык
Iу дыдэкъым, иджы лъэдакъэ лъагэм сытетрэ фащэм нэхъ лъагэж сыщIэхъукIыу, сыкъыхуоплъых. Хьэуэ - cоплъэкI! Спектаклхэм щыджэгукIэ Мурадин мо дыхьэшхэн гуэру и нэгур ещI тIэ. Апхуэдэу ещI, и нэгум «къысхуэгъэгъу»-ри, «фIыуэ узолъагъу»-ри къищу къызбгъэдохьэ, псалъэ гуапэ гуэрхэри къызжеIэ. Куэдрэ схуэшэчынт, сыкъодыхьэшхыж: «КхъыIэ, Мурадин, партымкIэ дыпщэжащ, Единэ Россияр ди япэ ибгъэщащ, уи шырыкъуитIыр нэхъыфIт уэр нэхърэ!»
(… ШырыкъуитIым я хъыбарыр ар щхьэхуэщ… )


ЩымыIэ зырыз, лъэпкъым ди хъугъуэфIыгъуэ, Мурадин, Тхьэм узыншэу куэдрэ ди япэ уригъэт… Ди насыпщ, уди
Iэщи…

Это песня, это - голоса.

На республиканском фестивале старинной адыгской народной песни имени Зарамука Кардангушева выступали исполнители со всех районов. Фестиваль проходит ежегодно при поддержке министерства культуры РФ, функции организатора исполняет министерство культуры КБР.
В районах проходили конкурсы певцов, признанных лучшими пригласили на гала-концерт в Нальчик 8 ноября.
Collapse )Collapse )

(фото Татьяны Свириденко)

Ансамбль "Гунда" из Абхазии выступает в Нальчике

 
img840 

«Гунда» - один из уникальнейших коллективов, созданный при государственной филармонии. Отличительной чертой и самобытностью этого коллектива является то, что в нем в единый голос звучат замечательные народные инструменты – аюмаа, ахымаа, апхьарца, апамгур, бас-апхьарца, адаул, акиапкиан.

Назван ансамбль именем прекрасной девушки – красавицы Гунды, единственной сестры ста братьев из абхазского народного эпоса о Нартах.

Создателем и руководителем ансамбля является народная артистка Республики Абхазия Роза Чамагуа. "

Сегодня в СКГ Институте искусств в 15:00 увидим выступление! В составе "Гунды" с недавних пор Дыжьын Чурей, (флейта, шикапшина), наша подруга, которая училась и жила в Нальчике с 15 лет. (ее отец Али Чурей- известный хаттолог, живет в Турции). Дыжьын замужем за Тимуром Дзидзария , Героем Абхазии, художником. IMG_8865


Свадьба лета

В Заюково в прошлую субботу  самую красивую и веселую свадьбу лета 
сыграли для известного гармониста, заслуженного артиста КБР Тимура Лосанова. Избранница музыканта – Азубекова Марина, голубоглазая  красавица, родилась в Тырныаузе, училась в школе на «отлично», а недавно закончила медицинский факультет КБГУ.
Изображение 037Изображение 012
Легче сказать, кто в этом не участвовал, потому что песнями и танцами поздравляли молодых почти все известные артисты республики. Открывали «программу» «Терские казаки» (государственный ансамбль песни и танца КБР)Изображение 021

Своими песнями поздравляли молодых: Светлана Тхагалегова, Асият Асланова, Аслан Лиев, Дина Харадурова, Адам Бирмамитов,  

Коллег жениха по профессии – самых известных гармонистов , насчитала человек 7-8. Был и профессор СКГИИ, виртуозный исполнитель на аккордеоне Валерий Шарибов, преподаватель Лосанова и многих других состоявшихся в профессии музыкантов.   

В разгаре свадьбы появилась Сатаней (Сати) Казанова, очень тепло поздравила молодых, спела три песни, сфотографировалась со всеми желающими. 
Ведущая свадьбы Марина Гумова о своем помощнике в этой приятной церемонии, молодом певце Тимуре Хацаеве объявила, что у него день рождения. Вот уж он точно не забудет дату свадьбы своего друга! Изображение 023
Разве у кого нибудь были сомнения, что рядом с женихом не будет его друга Черима Нахушева? Он и рядом был, и свидетелем в церемонии заключения брака выступал (Ляна, его супруга, была свидетельницей со стороны невесты), и, разумеется, пел, и встречал гостей, многие из которых являются их общими друзьями.

(Друзья, есть и более качественные фото, но приберегу их до выхода газеты. там будет полный текст. а пока делюсь приятной новостью. радуемся за молодых! я очень за них рада!!!) 

У Мерил Стрип черкеское лицо... или "Я адыг, дыгыдык..."

 Песня  с сокращениями: 
  Я адыг, дыгыдык дыгыдык.
  Фантазировать привык,
  Я в истории мастак,
  Расскажу: где, что и как?
  Юлий Цезарь был адыг,
  Потому и был велик,
  Вождь индейцев Чингачкук
  Был этнический шапсуг.
  Чудо в озеро Лох-Несс
  Запустил чудак черкес,
  Динозавров кто видал?
  Это есть адыгемал.
  Пирамиды до небес
  Возводил опять черкес.
  Да и всякие сады
  тоже возводил адыг.
  Знает умник и балбес,
  Илья Муромец – черкес
  Клеопатра, вот те на!
  Кабардинская княжна.
      (Припев)
  Орайдара, орайда
  Адыгея, Кабарда,
  От Египта до Кремля
  Все - адыгская земля.
  Триста лет, татаров иго
  Создали, клянусь, Адыгэ
  Ханы в Золотой Орде
  Дань платили Кабарде.
 
  Я, адыг, дыг-дыг дыг-дык,
  Парень – гвоздь,
      мужчина - штык,
  Вот такой я молодец
  Потому, что я черкес.
  Папа Римский Бенедикт
  Сам не знает, что адыг,
  И Иисус, и Моисей -
  Все с аула Бесленей.
  И бермудский треугольник
  начертил хабезский школьник,
  Звали - Пхешхов Мухамед,
  Он у греков Архимед.
  Птаха, соловей российский,
  По породе кабардинский,
  Даже в пении дрозда
  Слышно слово «Кабарда».
  Оридари орайда -
      Велика Черкесия
  От Камчатки до Кремля
  Все - адыгская земля.
  И Буденный-конармеец,
  Знают все - был адыгеец,
  Штирлиц - истинный ариец
  Потому, что кабардинец.
  А Гагарин космонавт -
  Кабардинец, это факт.
  Видел он на НЛО
  Кабардинское тавро!

Заявление общественности КБР Председателю Тверского рай.суда по поводу задержания М. Хацуковой

Председателю

Тверского районного суда

Города Москвы

заявление

Общественность КБР обеспокоена мерами, предпринимаемыми в адрес деятеля культуры, художника-модельера Мадины Хацуковой.

 Мадина Алисаговна – известная и признанная за пределами нашей страны женщина-мастер,  восстанавливающая и сохраняющая традиционные ремесла, относящаяся с душой к своему делу и к своему народу.

Хацукова  – автор костюмов для танцевальных коллективов республик Северного Кавказа, в том числе детских ансамблей; она участник и победитель республиканских, российских и зарубежных конкурсов модельеров, лауреат VI международного конкурса высокой моды в номинации «национальный костюм» (Москва, 2005 г.). Мадина Хацукова – замечательная мать троих детей, двое из них – несовершеннолетние, которая сама немало помогает детям-сиротам и детям из малообеспеченных семей.

Убедительно просим не применять в отношении к Хацуковой  меру пресечения, предусматривающую лишение свободы.  Каждый из нас готов лично  поручится за М.А.Хацукову

Канукова З.С., член ОП КБР, главный редактор газеты «Горянка»

Таов П.К., председатель Общественной палаты КБР,

Вороков В.Х., секретарь Союза кинематографистов РФ, председатель фонда культуры КБР

Темирканов Б.Х., дирижер, председатель Союза композиторов КБР

Жеруков Б.Х., ректор КБГСХА

Хакуашева М.А., доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник КБИГИ

Саральп М.Л., художник-модельер, член Союза художников Санкт-Петербурга

Шогенцукова Н. А., доктор филологических наук, профессор

Котлярова М.А., член Общественной палаты КБР, издатель

Кауфов Х.Х., председатель Союза писателей КБР

Шабатуков Н.Б., главный дирижер  Музыкального театра КБР, заслуженный артист РФ

Бицуев Ю.М., главный хормейстер, Заслуженный работник культуры РФ, Заслуженный деятель искусств КБР

Барагунов Р.Е., директор Музыкального театра КБР, Заслуженный деятель искусств КБР

Дабагов Р.К., главный режиссер Музыкального театра КБР, Заслуженный деятель искусств КБР

Шибзухов Б.Д. худ.руководитель Кабардинского госдрамтеатра им.А.Шогенцукова, заслуженный артист РФ, заслуженный артист КБР

Жангуразов М.Б., директор Балкарского госдрамтеатра им.К.Кулиева,  заслуженный артист КБР

Теппеев А.А., актер Балкарского госдрамтеатра им.К.Кулиева, заслуженный артист КБР

Атмурзаев М.М., главный режиссер Балкарского госдрамтеатра им.К.Кулиева, заслуженный деятель искусств КБР

Теуважев С.А., заслуженный деятель искусств РСФСР, главный режиссер Русского госдрамтеатра им.М.Горького

Расторгуев М.Н., заслуженный артист РСФСР

Шумахов В.С., заслуженный работник культуры РФ, заслуженный деятель искусств КБР

Хаупа Д.К., народный артист КБР, композитор

Хапажев З.К., заслуженный работник культуры РФ, заслуженный деятель искусств КБР